7.5.2014

Na osnovu monitoringa (praćenje stanja) ribolovnih voda na teritoriji R.P. „Srbija jugozapad“ deo Kraljevo, koje preciznije obuhvataju sve vodotoke na teritorijama grada Kraljeva i opštine Vrnjačka Banja, evidentirano je prisustvo novih ribljih vrsta koje šire svoja staništa, pa su ribolovci svedoci da u našim vodama odskora bitiše smuđ (porodica Stizostedion Lucioperca). 
Kako je naša obaveza da se brinemo o poverenim vodama, u skladu sa Zakonom, korisnik donosi dopunu Godišnjeg i Srednjoročnog Programa upravljanja područjem, tako da se uvodi režim “uhvati i pusti” za riblju vrstu Smuđ.
Nadamo sad da će ova mera doprineti da se Smuđ odomaći na našim vodama. Ovakav režim ribolova važiće za 2014. i 2015. godinu.
Novina je i proglašenje novih ribljih plodišta na delu Ribarskog područja i to na mesta zvana: Dolap, Klaičinac, tzv. Hansov vir i Babsko Polje, na kojima će se vršiti čuvanje mresta ribe.
Novi režim ribolova primenjuje se od dana dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog plasniranja br 324-07-192/2011-03 I 324-07-288/1/2013-02 od 23.

Aprila 2014 god. 

Korisnik dela ribarskog područja “Srbija jugozapad-deo”