Pravilnik o obrascu za utvrđivanje naknade za korišćenje ribarskog područja (Sl. glasnik broj 29/19)
Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima programu i načinu polaganja  stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara
Pravilnik o dopuni pravilnika o službenoj odeći, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije
Pravilnik o službenoj odeći, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu
Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja registra izdatih licenci, kao i sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara
Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolivaca
Pravilnik o uslovima i načinu organizacije ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje

Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2021 god. (Sl. glasnik broj 114/2020.)

Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda
Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (Sl. glasnik RS broj 9/17.)
Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (Sl. glasnik broj 34/18.)
Pravilnik o sadržini obrasca dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području.
Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni robolov
Pravilnik o formi sadržini i obimu godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za period na koji je korisniku ribarskog područja ugovorom o korišćenju dodeljen
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara
Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe
Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova privrednog ribara i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe
Pravilnik o načinu obeležavanja ribarskog područja