Posebni režimi zaštite čuvanje prirodnih plodišta:

plitki deo akumulacije Barje u dužini od 1500m od uliva Veternice pri visokom vodostaju.

plodišta potočne pastrmke  u gornjem toku Vlasine, 10 km uzvodno od Crne Trave, Masurička reka 10 km  nizvodno od izvorišnog dela kao i celi tokovi Ljubatske reke i Brankovačke reke (pritoke Dragovištice).

pored navedenih plodišta,  čuvaćemo i plodišta ciprinida  i to pre svega ušća reka Jablanice i Vlasine u Južnu Moravu;

tokom zabranjen ribolov potočne  pastrmke u gornjem toku reke Vlasine (tok reke u dužini 10 km uzvodno od Crne Trave), na Masuričkoj i Džepskoj reci;

zabranjen ribolov makedonske pastrmke na celom toku  Ljubatske  i Brankovačke reke;

na Aleksandrovačkom jezeru, zbog veoma loših ekoloških uslova (hipertrofna mikroakumulacija sa nepredvidljivim pojavama prenamnožavanja „cvetanja“ modrozelenih algi, odnosno cijanobakterija) zabranjen ribolov do potpune revitalizacije navedene akumulacije.