Рибарско подручје Велика Морава I

 

Рибарско подручје „Велика Морава 1” установљава се на риболовним водама водотока река: Велика Морава од настанка до ушћа реке Раче, Лепеница, Црница, Лугомир, Белица, Рача и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од ушћа реке Раче у Велику Мораву и иде на југ десном обалом Мораве до места Рајкинац где скреће на североисток северном границом града Јагодине и општина Ћуприја и Параћин, затим иде на југ источном границом општине Параћин до Велике Мораве и њеном десном обалом до места њеног настанка, а потом наставља левом обалом Западне Мораве, односно источном границом општине Варварин и даље на запад јужном границом општина Варварин и Рековац, града Крагујевца и даље јужном и западном границом општине Кнић. Граница даље наставља западном, а потом северном границом града Крагујевца, па западном границом општине Рача и десном обалом реке Јасенице и поново наставља северном границом општине Рача до реке Раче и даље њеном левом обалом до почетне тачке.


Рибарско подручје „Велика Морава 1” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Крагујевац, град Јагодина, општина Рача, општина Лапово, општина Баточина, општина Кнић, општина Рековац, општина Варварин, општина Параћин и општина Ћуприја.


Рибарско подручје „Велика Морава 1” користи се за рекреативни риболов.