Ribolovne vode „Eko ribarstvo” deo RP „SRBIJA-ZAPAD“ 1

Deo ribarskog područja „SRBIJA-ZAPAD“ 1 kojim upravlja „Eko ribarstvo“ d.o.o., Valjevo obuhvata ribolovne vode:

- vodotoka reka: Drina, Kolubara, Jablanica, Gradac, Kačer, Ljig, Toplica, Lug, Ub, Tamnava, Jadar, Lešnica, Lepenica, Ribnica, Rača, Rogačica, Jerez, Boranjska, Trešnjica i Ljubovađa;
- akumulacija: Paljuve, Petnica, Kamenica, Milosinjci, Prkosava, Garaši, Savsko jezero, Jezero Ciglana i Plitka bara;
- druge manje ribolovne vode ribarskog područja (bare, mrtvaje, kanale).

Kategorizacija ribolovnih voda

U drugu kategoriju ribolovnih voda razvrstavaju se:
a) reka Rogačica,
b) reka Drina – potez ušće potoka Vrelo u Perućcu – Bačevaci.


Ribolovne vode „Eko ribarstvo” deo RP „SRBIJA-ZAPAD“ 2

Deo ribarskog područja „SRBIJA-ZAPAD“ 2 kojim upravlja „Eko ribarstvo“ d.o.o., Valjevo obuhvata ribolovne vode:

- sliva reke Drine, od ušća Bačevačke reke nizvodno do ušća potoka Vrelo u Brasini;
- desnih pritoka Drine: Gračaničke, Sokolske, Uzovničke i Radaljske reka;
- druge ribolovne vode: prirodna i veštačka jezera, bare i kanale u ovom delu toka Drine.

Kategorizacija ribolovnih voda

U drugu kategoriju ribolovnih voda razvrstavaju se:
a) deo toka Drine od ušća Bačevačke reke nizvodno do početka Zvorničke akumulacije,
b) celokupan akvatorij Zvorničke akumulacije,
v) deo toka Drine od brane u Malom Zvorniku nizvodno do ušća potoka Vrelo u Brasini.